วิสัยทัศน์/พันธกิจ

♦♦  วิสัยทัศน์  (พ.ศ.2560-2564)

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนำระดับประเทศ มุ่งความเป็นเลิศสู่สากล

♦♦  พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชา
  2. สร้างวิจัยที่มีมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล
  3. บริการวิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. สร้างองค์กรแห่งความสุขภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล