Regulations / Announcement

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

1.  ข้อบังคับฯ ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2565 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ระบบทวิภาค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)

2.  ข้อบังคับฯ หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 เป็นต้นไป)

3.  ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ.2560 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป)

4.  ประกาศฯ การกำหนดวันสำเร็จการศึกษาและแนวปฏิบัติในการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.  ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการดำเนินการพ้นสภาพนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่รักษาสภาพ ไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือลาออก

6.  ระเบียบฯ การลาและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

7.  ระเบียบฯ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการสอบและการทุจริตทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

8.  ระเบียบฯ การขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560