อาจารย์ประจำสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

อ.โอ๋

ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Exposure assessment , Molecular epidemiology , Molecular and cellular effects of air pollutants , Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72769, 2700
E – mail : udomratana.va@wu.ac.th

ดร.พัฒน์ธิดา

ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาว

ประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Solid and hazardous waste management , Environmental technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :0-7567-2753, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72753, 72700
E – mail : tpattida@wu.ac.th

อ.อ้อม

ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Water and wastewater treatment , Environmental management , Health risk assessment , Industrial waste management and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :0-7567-2795, 0-7567-2767, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72767, 72700
E – mail : bsiriuma@wu.ac.th

อ.เน

ผศ.ดร.จิรา คงปราณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Air Quality Measurement, Environmental Impact Assessment, Health risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :0-7567-2758, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72758, 721700
E – mail : jira.ko@wu.ac.th

อ.ประเสริฐ

ดร.ประเสริฐ มากแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Food sanitation and safety , Health-related water microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2782, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72782, 72700
E – mail : mprasert@wu.ac.th

อ.นัทชา

อ.นัทชา นารมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Biostatistic in health research , Data management , Environmental health science
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2785, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72785, 72700
E – mail : nutcha.na@wu.ac.th

ดร.วรางคณา ศรีหมอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Hazardous waste management , Environmental and occupational health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2778, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72778, 72700
E – mail : warangkana.sr@wu.ac.th

อ.นพดล

อ.นพดล ปรีชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Environmental microbiology ,  Medical microbiology , Molecular microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2768, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72768, 72700
E – mail : nopadol.pr@wu.ac.th

อ.แอ๋ม

อ.นริศรา แก้วชุติมา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Environmental law , Environmental management
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :  0-7567-2759, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72759, 72700
E – mail : narisara.ka@wu.ac.th

อ.เจมส์

อ.อภิรักษ์ บำยุทธ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Environmental management , การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว , รวมถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :0-7567-2744, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2744, 2700
E – mail : apirak.bu@wu.ac.th

เสาวลักษณ์

ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology), ชีวนิเวศจุลินทรีย์สิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiome), การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ (Bioremediation)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-6773, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :76773, 72700-3
E – mail : saowaluk.kr@wu.ac.th

รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Life cycle assessment , Environmental modeling , Carbon footprint Water footprint , Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797, 72700
E – mail : warit.ja@wu.ac.th