โครงสร้างองค์กรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง โครงสร้งองค์กรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2565