ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยการบูรณาการการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพเพื่อตอบสนองชุมชน ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2    มุ่งผลิตงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3    สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ และขยายความร่วมมือในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยสู่การเป็นต้นแบบสังคมสุขภาพ