เมนู

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะการปฏิบัติ สู่การเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารจัดการโดยประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นและสากล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : (Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety)
รหัสหลักสูตร : 25490231105106
วันที่อนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 11 กรกฎาคม 2563

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

รายละเอียดการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือหน่วยงานตามกฎหมาย

 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับทราบจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

 • PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • PLO2 ประเมินและจัดการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • PLO3 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับระดับชาติ และนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการ
 • PLO4 จัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน
 • PLO5 ประเมินและจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
 • PLO6 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดย สื่อสาร จูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ประกอบอาชีพ
 • PLO7 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
 • PLO8 มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • PLO9 มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จิตสาธารณะ และปรับตัวเท่าทันต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000- บาท

โครงสร้างและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่เทียบที่เกี่ยวข้อง

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วจำนวน 20 รุ่น โดยคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UK Professional Standards Framework (UKPSF) และยังมีความโดดเด่นในภูมิภาคโดย มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 1 ต่อ 3 มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ซึ่งสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปี กับอีก 2 ภาคการศึกษา อัตราการได้งานทำของบัณฑิต ร้อยละ 97.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 โดยบัณฑิตมีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักอาชีวอนามัย นักวิชาการแรงงาน

การประกอบอาชีพลักษณะอื่นๆ

ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

ภาคเอกชน

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ผู้ตรวจประเมินหรือที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อโดยตรงไปยังหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งชื่อ-สกุลE-mailโทรศัพท์
หัวหน้าสาขาอาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาครsapreeda@wu.ac.th0-7567-2751
ประธานหลักสูตรผศ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุลsiriluk.ve@wu.ac.th0-7567-2784
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้งphisit.po@wu.ac.th0-7567-2754
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัมmuraiwan@wu.ac.th0-7567-2779
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดร.จันจิรา มหาบุญhjunjira@wu.ac.th0-7567-2794

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม