ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

" เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติ "