หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

2

Master of Science Program in Environmental, Safety Technology and Health (International Program)

หลักสูตรปริญญาโท

1

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

2

Master of Science Program in Environmental, Safety Technology and Health (International Program)