คณะกรรมการประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รูปดีน

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

คณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Life cycle assessment , Environmental modeling , Carbon footprint Water footprint , Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797, 72700
E – mail : warit.ja@wu.ac.th

อ.ยิป

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเชี่ยวชาญ : Molecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces , Health risk assessment , Lead toxicity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2797, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797, 72700
E – mail : ksupapor@wu.ac.th

อ.ไร

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health services , Industrial hygiene Health risk management , Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2798, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72798, 72700
E – mail : muraiwan@wu.ac.th

อ.โอ๋

ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Exposure assessment , Molecular epidemiology , Molecular and cellular effects of air pollutants , Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72769, 72700
E – mail : udomratana.va@wu.ac.th

อ.ปรีดา

อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Fire prevention and suppression , Safety risk management , Construction safety management , Fuzzy analytical hierarchy process , Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72751, 72700
E – mail : sapreeda@wu.ac.th

อ.มาร์ค

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Health impact assessment , 
Disease prevention and control , GMP and food sanitation , Community based management (CBM) , Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72761, 72700
E – mail : phiman.th@wu.ac.th

อ.นัท

รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

หัวหน้าสถานวิจัยและบริการวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : Environmental and health impact assessment , Fluoride in drinking water , Environmental health , Heavy metals in environment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2743, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72743, 72700-72703
E – mail : sanhawat.ch@wu.ac.th

อ.พัฒนศักดิ์

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

ตัวแทนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Community health assessment , Environmental epidemiology , Public participation , Health impact assessment , Immigrant health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2796, 0-7567-2739-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72796, 72739, 72700
E – mail : patthanasak.kh@wu.ac.th

ผศ.ดร. ศวรรยา เลาหประภานนท์

ตัวแทนสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Adsorption
Biological nutrient removal
Photocatalyst
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2777, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72777, 72700
E – mail : sawanya.la@wu.ac.th