คณะกรรมการประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

รักษาการแทนคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Molecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces , Health risk assessment , Lead toxicity 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72799, 72700
E – mail : ksupapor@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

รักษาการแทนรองคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Water and wastewater treatment, Environmental Management, Health risk assessment, Industrial waste management and control
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :  0-7567-2795, 0-7567-2767, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72767, 72700
E – mail :  bsiriuma@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

รักษาการแทนรองคณบดี

ความเชี่ยวชาญ: Road safety , Occupational health and safety management , Safety behavior , Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2794, 0-7567-2772 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72794, 72772, 72700
E – mail : hjunjira@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Exposure assessment , Molecular epidemiology , Molecular and cellular effects of air pollutants , Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72769, 72700
E – mail : udomratana.va@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Fire prevention and suppression , Safety risk management , Construction safety management , Fuzzy analytical hierarchy process , Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72751, 72700
E – mail : sapreeda@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Health impact assessment , 
Disease prevention and control , GMP and food sanitation , Community based management (CBM) , Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72761, 72700
E – mail : phiman.th@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร. พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัยและบริการวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : In vitro drug metabolism using human liver microsomes Phytochemical compounds isolation and purification
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2754, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72754, 72700
E – mail : phisit.po@wu.ac.th

อ.พัฒนศักดิ์

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

ตัวแทนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Community health assessment , Environmental epidemiology , Public participation , Health impact assessment , Immigrant health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2796, 0-7567-2739-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72796, 72739, 72700
E – mail : patthanasak.kh@wu.ac.th

ผศ. ดร. ศวรรยา เลาหประภานนท์

ตัวแทนสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Adsorption
Biological nutrient removal
Photocatalyst
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2777, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72777, 72700
E – mail : sawanya.la@wu.ac.th

Siriluk Veerasakul, ศิริลักษณ์ วีรสกุล, OCC WU

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

ตัวแทนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Medical sciences , Neuroscience , Neuropharmacology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2784, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72784, 72700
E – mail : siriluk.ve@wu.ac.th