เมนู

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มุ่งผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการ บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ ทันสมัย และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

CPH-Activities
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การสาธารณสุขชุมชน)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
รหัสหลักสูตร : 25570231102258
วันที่อนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 11 กรกฎาคม 2563

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การสาธารณสุขชุมชน)
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
B.P.H. (Community Public Health)
ชื่อสถาบันที่ให้ปริญญา : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือหน่วยงานตามกฎหมาย

 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการรับทราบจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

 • PLO1 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านสุขภาพ ให้บริการความรู้ทางวิชาการ ให้สุขศึกษา และคำแนะนำเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนได้ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
 • PLO2 ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ วางแผนประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 • PLO3 วางแผน ผลิตผลงานวิจัยทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานตามระเบียบวิธีและจริยธรรมวิจัยเพื่อเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพ ตลอดจนวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบ
 • PLO4 ตรวจ ประเมิน วินิจฉัยโรคและให้การบำบัดโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน
 • PLO5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตลอดจนประเมินและจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
 • PLO6 มีภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพในการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามบริบทพื้นที่
 • PLO7 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000- บาท

โครงสร้างและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ

ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด/กำกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกอบวิชาชีพอิสระด้านสาธารณสุข

การจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ สปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจ และที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ภาคเอกชน

มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนา/สถานประกอบการเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อโดยตรงไปยังหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล E-mail โทรศัพท์
หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร phiman.th@wu.ac.th 075672761
ประธานหลักสูตร อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ phuwasin.bu@wu.ac.th 075672749
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ paleeratana.wo@wu.ac.th 075672713
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  หล้าอูบ aroon.la@wu.ac.th 075672718
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ patthanasak.kh@wu.ac.th 075672796
 

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สมัครเรียน

สมัครเรียนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต