อาจารย์ประจำ สาขาวิชา การสาธารณสุขชุมชน

อ.พิมาน

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Health impact assessment , Disease prevention and control , GMP and food sanitation , Community based management (CBM) , Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 772761, 72700
E – mail : phiman.th@wu.ac.th

อ.ภู

อ.ภูวศินทร์ บัวเกษ

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Health system management , Healthy public policy , Population and public Health, data management, Health statistic
Community Health care , Health literacy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2760, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72749 , 72700-2703
E – mail : phuwasin.bu@wu.ac.th

อ.จำนงค์

รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

คณะกรรมการสาขาวิชา (ระดับอาวุโส)

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health in primary care , Occupational health epidemiology 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2760, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72760 , 72700-2703 
E – mail : tchamnon@wu.ac.th

อ.นัท

รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Environmental and health impact assessment , Fluoride in drinking water , Environmental health , Heavy metals in environment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2743, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72743, 72700-2703
E – mail : sanhawat.ch@wu.ac.th

อ.ตุ๊ก

รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Public health epidemiology , Primary care administration , Health economic evaluation , Case-mix systems
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2756, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72756 , 72700-2703
E – mail : tsasitho@wu.ac.th

อ.พัฒนศักดิ์

ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

คณะกรรมการสาขาวิชา (ระดับอาวุโส)

ความเชี่ยวชาญ : Community health assessment , Environmental epidemiology , Public participation , Health impact assessment
Immigrant health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2796, 0-7567-2739-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72796, 72739, 72700
E – mail : patthanasak.kh@wu.ac.th

อ.อ้อย

ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Health education and behavioral science , Health promotion /Family and community medicine , Community health participation , Disease prevention and control especially to NCD
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2713, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72713, 72700-2703
E – mail : paleeratana.wo@wu.ac.th

อ.วันวิสาข์

ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ : Behavioral activation, Healthy aging, Health education and behavioral science, Health promotion, Community public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-76672, 0-7567-2700   , 72701-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 76672, 72700-2703
E – mail : wanvisa.sa@wu.ac.th

อ.โองการ

อ.โองการ หรันเต๊ะ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ : Mental health and counselling , Health behavior and health promotion , Public health psychology , Community development , Leadership in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2763, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72763, 72700-2703
E – mail : onggan.ra@wu.ac.th

อ.อ๋อม

อ.จารุเนตร เพ็ชรชู

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ : Food and nutrition , Food product development for nutritional and medical purposes , In vitro estimated glycemic index
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2764, 0-7567-2700 72764
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72700-2703
E – mail : jaruneth.pe@wu.ac.th

อ.ปภัสรา

อ.ปภัสรา ช้างกลาง (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Wound healing , Maternal & midwifery care
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2720, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72720, 72700-2703
E – mail : papassara.ch@wu.ac.th

อ.โต้ง

ดร.เกษมศักดิ์ จันดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology, Community Health Diagnosis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2763, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72763, 72700-2703
E – mail : kasemsak.ja@wu.ac.th

อ.ลี

Dr. Cua Ngoc Le

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Nutrition , Community public health , Pharmaceutical public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2742, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72742, 72700-2703
E – mail : cua.le@wu.ac.th

รูปอ.เจย์

ดร.ดนิตา จำปาแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ : Medical parasitology , Medical entomology , Plant products for controlling parasites and vectors , Nanotechnology for development of plant products
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2755, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72755, 72700-2703
E – mail : danita.ch@wu.ac.th