อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Preeda Sansakorn, ปรีดา สันสาคร, OCC WU

ผศ.ดร.ปรีดา สันสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Fire prevention and suppression , Safety risk management , Construction safety management , Fuzzy analytical hierarchy process , Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72751, 72700
E – mail : sapreeda@wu.ac.th

Siriluk Veerasakul, ศิริลักษณ์ วีรสกุล, OCC WU

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Medical sciences , Neuroscience , Neuropharmacology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2784, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72784, 72700
E – mail : siriluk.ve@wu.ac.th

Uraiwan Madardam, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, OCC WU

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

อาจารย์ประจำหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health services , Industrial hygiene , Health risk management , Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2779, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72779, 72700
E – mail : muraiwan@wu.ac.th

อ.นัท

รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ : Environmental and health impact assessment , Fluoride in drinking water , Environmental health , Heavy metals in environment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2743, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72743, 72700-2703
E – mail : sanhawat.ch@wu.ac.th

Junjira Mahaboon, จันจิรา มหาบุญ, OCC WU

ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Road safety , Occupational health and safety management , Safety behavior , Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2794, 0-7567-2772, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72794, 72772, 72700
E – mail : hjunjira@wu.ac.th

Nitima Nulong, นิธิมา หนูหลง, OCC WU

อ.นิธิมา หนูหลง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Standard and management system , Disaster crisis management , Risk management , Form metrology and uncertainty / Process engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2734, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72735, 72700
E – mail : nitima.nu@wu.ac.th

Tassanu Ruangsuwan, ทัศณุ เรืองสุวรรณ์, OCC WU

อ.ทัศณุ เรืองสุวรรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Industrial Ventilation, Industrial hygiene evaluation and control, Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2783, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  72710, 72700
E – mail : tassanu.ru@wu.ac.th

Sukrit Sangkhano, สุกฤษฎิ์ สังฆะโน, OCC WU

ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Human anatomy of musculoskeletal system , Human anatomy of neurovascular system , Human anatomy of cardiovascular system , Clinical anatomy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2765, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72765, 72700
E – mail : sukrit.sa@wu.ac.th

อารียา หมัดสุสัน OCC WU

อ. ว่าที่ ร.ต.(หญิง) อารียา หมัดสุสัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health and safety, Safety risk management, Safety Management on Working at Height, Road safety
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2712, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72712, 72700
E – mail : areeya.md@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.มูฮัมมัด เอเวส-อี-ยาสดัน)

ดร. มูฮัมมัด ยาสดัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0 7567 2783
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72783
E – mail : muhammad.ya@wu.ac.th

Jittaporn Mongkonkansai, จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย, OCC WU

รศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health and safety , Occupational health services , Industrial hygiene ergonomics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2762, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72762, 72700
E – mail : jittaporn.mo@wu.ac.th

Kittithat Sudchoo, กิตติทัต สุดชู, OCC WU

อ.กิตติทัต สุดชู (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health and safety , Industrial hygiene
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2734, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72741, 72700
E – mail : Kittithat.su@wu.ac.th

Mujalin Intaramuean, มุจลินท์ อินทรเหมือน, OCC WU

ผศ.มุจลินท์ อินทรเหมือน (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health and safety law and regulation
Process safety techniques
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก ลาศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ลาศึกษาต่อ
E – mail : mujalin.sa@wu.ac.th

Muttika Yongpraderm, มัตติกา ยงประเดิม, OCC WU

ผศ.มัตติกา ยงประเดิม (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health and safety , Industrial hygiene
Air sampling and monitoring , Ventilation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : ลาศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ลาศึกษาต่อ
E – mail : muttika.yo@wu.ac.th

Siriporn Darnkachatarn, ศิริพร ด่านคชาธาร, OCC WU

ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Road safety management , Safety risk management
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก ลาศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ลาศึกษาต่อ
E – mail : siriporn.da@wu.ac.th