Application

การคัดเลือกเข้าศึกษา

1) พิจารณาจากคุณสมบัติผู้เข้าสมัครและ/หรือประสบการณ์การทำงาน การสัมภาษณ์นำเสนอแนวคิดการวิจัย (Concept paper)
2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือเทียบเท่า โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (กรณีนักศึกษาปริญญาโทสามารถเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)
3) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย) กำหนด

จำนวนรับ

ปริญญาโท

แผนการศึกษาแบบ ก 1            จำนวน  3  คน
แผนการศึกษาแบบ ก 2            จำนวน  7  คน

ปริญญาเอก

แผนการศึกษาแบบ 1.1              จำนวน  2  คน
แผนการศึกษาแบบ 2.1             จำนวน  3  คน

banner admission

วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

หลักฐานการสมัคร

สมัครออนไลน์ที่เวบไซต์ https://entry.wu.ac.th/graduate 
พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

  1. ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (กรณีผู้สมัครปริญญาโทสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษภายหลังได้)
  2. สำเนาใบปริญญา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนา transcript จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ