บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวพุมรินทร์ ลือชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2700, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2700, 2700
E – mail : pummarin.lu@wu.ac.th

นางสาวรณภพพร แซ่เอี้ยว

นักวิชาการสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2702, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2720, 2700
E – mail : ranaphoppone.sa@wu.ac.th

นางสุริษา หาญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2703, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2703, 2700
E – mail : ssurisa@wu.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ คำสด

นักวิชาการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2701, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2701, 2700
E – mail : kannikar.kh@wu.ac.th

นางสาวศศิธร เลาหกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2703, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2703, 2700
E – mail : sasithorn.la@wu.ac.th

นางปมาภรณ์ นาคถนอม

พนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2700, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2700, 2700
E – mail : tpamapor@wu.ac.th

นางจุรีรัตน์ สุขศรีคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2704, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2704, 2700
E – mail : jureerat.sk@wu.ac.th