ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

คณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Molecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces , Health risk assessment , Lead toxicity 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72799, 72700
E – mail : ksupapor@wu.ac.th

ผศ.ดร. ประเสริฐ มากแก้ว

รองคณบดี

ความเชี่ยวชาญ :  Food safety and sanitation, Health related water microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก :  0 7567 2798
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72798, 72782
E – mail :  mprasert@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลฃัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร. จันจิรา มหาบุญ

รองคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Road safety , Occupational health and safety management , Safety behavior , Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2794, 0-7567-2772 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72794, 72772, 72700
E – mail : hjunjira@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Exposure assessment , Molecular epidemiology , Molecular and cellular effects of air pollutants , Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72769, 72700
E – mail : udomratana.va@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.ปรีดา สันสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Fire prevention and suppression , Safety risk management , Construction safety management , Fuzzy analytical hierarchy process , Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72751, 72700
E – mail : sapreeda@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ. ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Health impact assessment , 
Disease prevention and control , GMP and food sanitation , Community based management (CBM) , Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72761, 72700
E – mail : phiman.th@wu.ac.th

อ.จรวย

รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

หัวหน้าสถานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, การสร้างเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล ,การจัดการปัญหาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก , การพัฒนาความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก , การออกแบบการวิจัยในการพัฒนาสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2714, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72714, 72700
E – mail : scharuai@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ.นพดล ปรีชา

ผู้ช่วยคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Environmental microbiology ,  Medical microbiology , Molecular microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2768, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72768, 72700
E – mail : nopadol.pr@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ

ผู้ช่วยคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Environmental management , การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว , อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2744, 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2744, 2700
E – mail : apirak.bu@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน

ผู้ช่วยคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Human anatomy of musculoskeletal system , Human anatomy of neurovascular system , Human anatomy of cardiovascular system , Clinical anatomy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2765, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72765, 72700
E – mail : sukrit.sa@wu.ac.th

อ.อ้อย

ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Health education and behavioral science , Health promotion /Family and community medicine , Community health participation , Disease prevention and control especially to NCD
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2713, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72713, 72700-2703
E – mail : paleeratana.wo@wu.ac.th

ผู้บริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2566

นางสุริษา หาญใจ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2703, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2703, 2700
E – mail : ssurisa@wu.ac.th