ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รูปดีน

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

คณบดี

ความเชี่ยวชาญ : Life cycle assessment , Environmental modeling , Carbon footprint Water footprint , Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797, 72700
E – mail : warit.ja@wu.ac.th

อ.ยิป

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเชี่ยวชาญ : Molecular mechanisms of toxic compounds in environment and workplaces , Health risk assessment , Lead toxicity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2797, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797,  72700
E – mail : ksupapor@wu.ac.th

อ.ไร

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : Occupational health services , Industrial hygiene Health risk management , Health impact assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2798, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72798, 72700
E – mail : muraiwan@wu.ac.th

อ.โอ๋

ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ : Exposure assessment , Molecular epidemiology , Molecular and cellular effects of air pollutants , Oxidative stress and inflammation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2769, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72769, 72700
E – mail : udomratana.va@wu.ac.th

อ.ปรีดา

อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Safety engineering , Fire prevention and suppression , Safety risk management , Construction safety management , Fuzzy analytical hierarchy process , Fuzzy TOPSIS
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2751, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72751, 72700
E – mail : sapreeda@wu.ac.th

อ.มาร์ค

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ความเชี่ยวชาญ : Health impact assessment , 
Disease prevention and control , GMP and food sanitation , Community based management (CBM) , Risk and disater management in public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2761, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72795, 72761, 72700
E – mail : phiman.th@wu.ac.th

อ.โนรีย์

อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ

ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ความเชี่ยวชาญ : Road safety , Occupational health and safety management , Safety behavior , Risk assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2794, 0-7567-2772 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72794, 72772, 72700
E – mail : hjunjira@wu.ac.th

รูปอ.เจย์

อาจารย์ ดร. ดนิตา จำปาแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ความเชี่ยวชาญ : Medical parasitology , Medical entomology , Plant products for controlling parasites and vectors , Nanotechnology for development of plant products
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2755, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72755, 72700
E – mail : danita.ch@wu.ac.th

อ.ศวรรยา

ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ความเชี่ยวชาญ : Adsorption , Biological nutrient removal , Photocatalyst
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2777, 0-7567-2777 2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72777, 72700
E – mail : sawanya.la@wu.ac.th

อ.แบงค์

อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : In vitro drug metabolism using human liver microsomes Phytochemical compounds isolation and purification
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2754, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72754, 72700
E – mail : phisit.po@wu.ac.th