วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พระมหิตลาธิเบศ

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2565-2569)

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนำของประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. จัดระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงาน
  2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยเฉพาะด้านและเครือข่ายด้านการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  3. จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. สร้างองค์กรแห่งสุขภาวะภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
พันธกิจ