อาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา

อ.ยิป
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Heavy metal toxicology, Occcupational health and risk assessment, Genotoxic effect
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2780, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72780, 72700-2703
E – mail : ksupapor@wu.ac.th

อ.ธวัชชัย

ศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการสิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อม, การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3804, 0-7567-3803
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 73804, 73803
E – mail : tawadchai.su@wu.ac.th

อ.จรวย

รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, การสร้างเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล ,การจัดการปัญหาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก , การพัฒนาความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก , การออกแบบการวิจัยในการพัฒนาสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2714, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72714, 72700
E – mail : scharuai@wu.ac.th

รูปดีน

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Life cycle assessment , Environmental modeling , Carbon footprint Water footprint , Integrated environmental assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2799, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72797, 72700
E – mail : warit.ja@wu.ac.th

อ.หนึ่ง

ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Managerial competency, Leadership
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2738, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72738, 72700
E – mail : nirachon.ch@wu.ac.th

อ.แอร์

ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Municipal solid waste management, Biogas from waste
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2750, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72750, 72700
E – mail : ppanatda@wu.ac.th

อ.ศวรรยา

ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Nutrient recovery and environmental engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2777, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72777, 72700
E – mail : sawanya.la@wu.ac.th

อ.นก

ผศ.ดร. ธนพร คำพยา

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Molecular mechanism of liver diseases, Molecular mechanism of toxic agents found in environment and workplace
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2771, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72771, 72700
E – mail : tanaporn.kh@wu.ac.th

อ.เจย์

ดร.ดนิตา จำปาแก้ว

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Medical parasitology and entomology, Plant products for controlling parasites and vectors, Geometric morphometric
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2755, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72755, 72700
E – mail : danita.ch@wu.ac.th

อ.ลี

Dr. Cua Ngoc Le

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

ความเชี่ยวชาญ : Nutrition , Community public health , Pharmaceutical public health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก : 0-7567-2742, 0-7567-2700
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 72742, 72700-2703
E – mail :  cua.le@wu.ac.th