เมนู

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมทักษะการคิด ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหนุนสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

TCAS66 QA

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: (Bachelor of Science Program in Environmental Health)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Environmental Health)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีภาวะผู้นำ คิดสร้างสรรค์ 
มีศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารและการบริหารจัดการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มีทักษะด้านภาษา
มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000- บาท

แนวทางประกอบอาชีพ

นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และข้าราชการกรุงเทพสามัญของกรุงเทพมหานคร

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน

เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาและให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางด้านสิ่งแวดล้อม (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น)

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ ในหลายสาขา อาทิเช่น อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education) 40 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)
ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐาน
– กลุ่มวิชาชีพ
– กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

144 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free elective) 8 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร 192 หน่วยกิตช่องทางการติดต่อโดยตรงไปยังหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งชื่อ-สกุลE-mailโทรศัพท์
หัวหน้าสาขาผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์udomratana.va@wu.ac.th0-757-2769
ประธานหลักสูตรอ.ดร.ประเสริฐ มากแก้วmprasert@wu.ac.th0-7567-2782
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์bsiriuma@wu.ac.th0-7567-2767
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.ดร.จิรา คงปราณ jira.ko@wu.ac.th0-7567-2758
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ.ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาวtpattida@wu.ac.th0-7567-2753

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

TQF - มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อโดยตรงไปยังหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งชื่อ-สกุลE-mailโทรศัพท์
หัวหน้าสาขาผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์udomratana.va@wu.ac.th075672769
ประธานหลักสูตรอาจารย์.ดร.ประเสริฐ มากแก้วmprasert@wu.ac.th075672782
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์bsiriuma@wu.ac.th075672795
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผศ.ดร.จิรา คงปราณjira.ko@wu.ac.th075672758
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์.ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาวtpattida@wu.ac.th075672753