โอกาสในอาชีพ และการศึกษาต่อ

พี่อับดุลฮาดี หมันหลิน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 2

พี่ศิริพร ศิริคุณ

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 3
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สังกัด ท่าอากาศยานภูเก็ต
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

พี่วุฒิไกร ยวนจิต

SECTION MANAGER OF OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY
บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน
โรงงานแปรรูปเนือไก่ นครราชสีมา
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 11

พี่อาริยา วุฒิกร

นักวิทยาศาสตร์ 6 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค (เขต 5 สงขลา)
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9

พี่นวรัตน์ อภิชัยนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5

พี่วิภา กาญจนไพศาล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
แผนุกความปลอดภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 12

พี่มนสุวีร์ ไพชำนาญ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4

พี่ชัยวัฒน์ ทองพิมพ์

OFFICER-OSH STATION
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 9

พี่สุภารัตน์ โสมกลา

ENVIRONMENT ENGINEER
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8

พี่นนทชัย ศรีหนูสุด

QHSE OFFICER
บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนทเมนท์ จำกัด
โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 9

พี่เมธินี พงษ์ศัก

LEAD AUDITOR
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

พี่นที อู่สุวรรณ

FE-HES
บริษัท EXPERTEAM จำกัด ประจำ BENCHAMAS FIELD
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 13

พี่บุญยืน เอสันเที๊ยะ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โรงงานนครราชสีมา
ศิษย์เก่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12

พี่กฤษติกา พิลาศรี

SAFETY & COMPLIANCE MANAGER
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส บางบัวทอง
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 7

Our pride

School of pubilc Health