คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

กรรมการ

รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

กรรมการ

รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

กรรมการ

อ.หนึ่ง

รศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

กรรมการ

ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ

กรรมการ

อ.หลี

ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

กรรมการและเลขานุการ