เกณฑ์การรับสมัคร

คุณสมบัติโดยทั่วไป
ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

  1.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ประเภทการรับนักเรียน – รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ สำหรับนักเรียนสายสามัญ – แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  4. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร สำหรับนักเรียนสายสามัญ
    •  กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และ
    • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และ
    • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลียนแปลงในแต่ละปีการศึกษาโปรดติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดระบบ
TCAS รอบ 2-3 เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด