กิจกรรมสถานวิจัยและบริการวิชาการ

1. Ignite Cafe

2. PHWU Submission

Giveaway Voucher for the first submission of the month

3. Ignite Camp

3 days outing in 3 R environment Relax, Refresh, Recharge

4. ระบบ Statistic Clinic

6. โครงการให้กู้ยืมเงินสถานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความที่วารสารเรียกเก็บ

7. Accepted Manuscript Data

8. ระบบการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิจัยภายในสำนักวิชา (โครงการ PH-Prelim)

อาจารย์รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 3 คน (ต้องเป็นอาจารย์ในสำนักวิชาฯ อย่างน้อย 2 คน) เพื่อทำการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary study) หรือพัฒนา proposal สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 30,000 บาท เปิดรับข้อเสนอโครงการ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564

9. กิจกรรม International conference at a specific issue (โครงการ PHWU Webinar)

เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยภายในสำนักวิชาจัดสัมมนา (Webinar) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 3,000 บาท/Webinar

10. กิจกรรม Database for Research funding/ Research Network

11. ระบบกำกับ ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน (Tracking system)

คณาจารย์ทุกท่านดำเนินการบันทึกความก้าวหน้า ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน