อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ E-mail  ตำแหน่ง
 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง 0 7567 2468  scharuai@wu.ac.th  ประธานหลักสูตร
 

รศ.วิทยา อานามนารถ 0 7567 2187 awitthay@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ 0 7567 2170  supreecha.ka@wu.ac.th