อัตลักษณ์นักศึกษา

" เรียนรู้ตลอดชีวิต จิตคุณธรรม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เก่งด้านปฎิบัติ "