ทำความรู้จัก หลักสูตรปริญญาตรี

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตร เน้นการเรียนรู้เชิงรุก มีความรู้คู่คุณธรรม อุตสาหะ ใฝ่รู้ สู้งาน เก่งด้านปฏิบัติ เพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางห้อง ปฏิบัติการ พื้นที่และครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้แบบใช้ประสบการณ์

CPH
OCC
ทำความรู้จัก หลักสูตรปริญญาตรี

Choose your plan

หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(การสาธารณสุขชุมชน)
  •  

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

  •  

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  •