ตีพิมพ์ฉบับใหม่ ต้อนรับปีงบประมาณใหม่

"ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และนางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ ผู้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วในวารสารระดับ Q1 เรื่อง Development and efficacy evaluation of a personalised self-care programme for reducing work-related musculoskeletal disorders among rubber farmers in Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon สามารถเข้าถึงงานวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20664"