GREEN PHWU

โครงการสีเขียว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความก้าวหน้า
Web Designer 50%

1. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ
 

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
– อาจารย์ จำนวน 47 คน
– เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 8 คน
รวมทั้งหมด 55 คน

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
-ไม่มี

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561
-ไม่มี

4. โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ การลดการใช้โฟม และอื่นๆ

5. นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน
-ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

1. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
– การใช้ปิ่นโตและแก้วเก็บความเย็นแทนพลาสติก


-การใช้ระบบ E-Office และการประชุมแบบ Paperless

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
-การคัดแยกขยะ

3. การจัดการขยะมีพิษ
-ไม่มี
4. การจัดการขยะอินทรีย์
-ไม่มี
5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
-ไม่มี
6. การจัดการน้ำเสีย
-ไม่มี

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน ให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า

รายวิชา
1.ENV-322 Solid Waste and Sewage Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.ENV-421 Wastewater Treatment Technology
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3.ENV60-325© Air Pollution and Control
มลพิษทางอากาศและการควบคุม

ภาพกิจกรรม