ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วในวารสารระดับ Q1

"ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และ ผศ. ดร.ปนัดดา พิบูลย์ ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Q1 เรื่อง Soil heavy metal pollution from waste electrical and electronic equipment of repair and junk shops in southern Thailand and their ecological risk ตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon สามารถเข้าถึงงานวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20438 และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน อ.นัทชา นารมย์ อ.นิธิมา หนูหลง อ.กิตติทัต สุดชู ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Q1 เรื่อง An analysis of pain intensity, injury incidence, and their associations with sociodemographic factors in high school athletes: A cross-sectional study during the COVID-19 pandemic ตีพิมพ์ในวารสาร PLOSONE สามารถเข้าถึงานวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290587"