วันเสาร์อาทิตย์ พิชิตความรู้จากกูรูด้าน GIS

"เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ESTH จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง ""การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ"" ณ ห้องประชุมท่าศาลาภิรมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง และ คุณกรรณิการ์ คุ้มวงศ์ จากศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อประเทศไทย Gisthai เป็นวิทยากร หลังจากการอบรมอย่างเข้มข้นถึง 2 วันเต็ม ทั้งอาจารย์และนักศึกษาชาว ESTH ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์"

วันเสาร์อาทิตย์ พิชิตความรู้จากกูรูด้าน GIS