โครงการ การตรวจประเมินธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประเมินทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่จริงนอกห้องเรียน จึงได้มีการจัดกิจกรรมการประเมินทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการสุขอนามัยการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อในอนาคตและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรายวิชา ENH62-426 อนามัยสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ทางหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับคำแนะนำแนวทางการประเมินเพื่อขอการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 11 กรมอนามัย ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นได้ให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ มีธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) เดอะพีพี บีช รีสอร์ท ท่าศาลา (2) ร้านอาหารไทยเพลส (3) วิลล่า คานิ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง และ (4) โรงแรม คัลเลอร์บีช รีสอร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินการประเมินเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐาน โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ระหว่างวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 และสรุปผลการประเมินเบื้องต้นให้กับรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กปรับปรุงและขอรับการรับรองจากกรมอนามัยต่อไป

โครงการ การตรวจประเมินธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
SDGs