บัณฑิตศึกษาจัด Boot Camp ให้กับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จัดอบมรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Thesis Proposal Review Boot Camp โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงให้นักศึกษาได้เข้าใจและอาจารย์สามารถแนะนำแก้ไขได้ทันที จะทำให้การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์มีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสการ์เลท จ.นครศรีธรรมราช

บัณฑิตศึกษาจัด Boot Camp ให้กับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก