FAQ-คำถามยอดฮิต

รับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนใด?

รับนักเรียนแผนวิทย์- คณิต เท่านั้น

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีกี่หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีมี 3 หลักสูตร คือ

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3.  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน

เกรดเฉลี่ยที่รับเข้า?

GPAX ต้องไม่น้อยกว่า 2.50 และ เกรดกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

การรับนักศึกษาเป็นการรับรวมหรือรับแยกหลักสูตร?

การรับนักศึกษาจะเป็นการรับรวม 3 หลักสูตร โดยนักศึกษาใหม่จะเรียนเหมือนกันในชั้นปี 1 และจะพิจารณาแยกหลักสูตรเมื่อขึ้นชั้นปี 2

จำนวนรับแต่ละปีเท่าใด?

จำนวนรับตามแผน 220 คน

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง

เป็นแบบ Active learning นักศึกษาเรียนในห้องขนาดเล็ก เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกคน ห้องเรียนเป็น Smart Classroom และห้องปฏิบัติการเป็น Smart, Digitalized Laboratory

เรียนกี่ภาคการศึกษา/ปี

เรียนกี่ภาคการศึกษา/ปี ระบบไตรภาค 3 ภาคการศึกษา/ปี

ระบบการสอนเป็นอย่างไร

การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UKPSF เป็นระบบการสอนมาตรฐานของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการอบรมกรอบ UKPSF 100% และได้รับประกาศนียบัตร UKPSF จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

มีทุนการศึกษาสนับสนุนไหม

มีทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มีสหกิจศึกษาหรือไม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีสหกิจศึกษาระยะเวลา 8 เดือน ส่วนหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน  จะมีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

TCAS66 QA
TCAS66 QA
TCAS66 QA
TCAS66 QA
TCAS66 QA
TCAS66 QA
TCAS66 QA