DIALOGUE

เป็นคอลัมน์ที่รวบรวมบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความรู้สู่สังคม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมีเอกลักษณ์

CLICK