5 ส ปี 2565

นโยบาย 5ส มวล โดยอธิการบดี

คณะกรรมการ
5ส ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2565

คะแนน Self Audit

1. กิจกรรม Buddy ตรวจประเมิน 5 ส

2. มาตรฐาน 5ส กลาง

3. มาตรฐาน 5 ส ห้องทำงานอาจารย์

4. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับสำนักวิชา

5. การจัดพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแล 5ส อาคารวิชาการ 8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรมอาจะริยูปะการา สาธารณสุขฯ บูชาครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565