5 ส ปี 2566

นโยบาย 5ส มวล โดยอธิการบดี

คณะกรรมการ
5ส ปีงบประมาณ 2566

ผังกรรมการ 5ส

กิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2566 Self-Audit

5 ส ปี 2565

คะแนน Self Audit

การประเมินโดยกรรมการ 5ส. มวล.

1. กิจกรรม Buddy ตรวจประเมิน 5 ส

2. มาตรฐาน 5ส กลาง

3. มาตรฐาน 5 ส ห้องทำงานอาจารย์

4. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับสำนักวิชา

5. การจัดพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแล 5ส อาคารวิชาการ 8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ

Big Cleaning Day