สาสุข สายใย ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุ่มเทกำลังจัด PHWU Identity Camp! สร้างความเป็นเด็กสา’สุข ให้น้องปี 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 กว่า 200 คน เพื่อสร้างและปลูกฝังอัตลักษณ์ที่แท้จริงของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม PHWU Identity Camp! กิจกรรมนี้มุ่งที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคม ตามอัตลักษณ์ที่วางไว้ว่า ""ใจอาสา, ตรงต่อเวลา, วาจาสุภาพ, เคารพนบไหว้, แต่งกายเหมาะสม, กลมเกลียวน้องพี่, มีภาวะผู้นำ"" เพื่อให้นักศึกษาเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในบริบทต่าง ๆ ได้ ในระหว่างกิจกรรม, นักศึกษาได้ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม, การเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การแก้ไขปัญหา, และการนำเสนอ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาสาธารณสุข นอกจากนี้ กิจกรรมยังเป็นโอกาสที่ดีให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้นปี, ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันอีกด้วย การมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากอาชีพนี้ต้องการความมีเหตุผล, ความเอาใจใส่, และความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม PHWU Identity Camp จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเหล่านี้ให้กับนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักศึกษาของเราให้เติบโตและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน, เพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตที่จะต้องเผชิญ

สาสุข สายใย ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุ่มเทกำลังจัด PHWU Identity Camp! สร้างความเป็นเด็กสา'สุข ให้น้องปี 1
สาสุข สายใย ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุ่มเทกำลังจัด PHWU Identity Camp! สร้างความเป็นเด็กสา'สุข ให้น้องปี 1