สุดยอดการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล

สุดยอดการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล

"สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำประชุมสำคัญ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยในภาคสาธารณสุข ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567, การประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาและงานวิจัยด้านสาธารณสุข” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนัยวิภาส, อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19, ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท, กรุงเทพฯ งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของเรา ได้เชิญสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมทั้งสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์ในการยกระดับวิธีการสอนและการวิจัยให้ถึงมาตรฐานสากล ในวันถัดมา, วันที่ 9 กุมภาพันธ์, ได้มีการจัดการประชุมแบ่งเป็นสองช่วง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประชุมช่วงแรก เป็นส่วนของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมช่วงที่สอง เป็นส่วนของภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการเป็นแหล่งฝึกสหกิจกศึกษา ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิทัล เทคโนโลยี, บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานนครหลวง), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท ไทยโอบายาชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทีมคอนซัลติง เอ็นจิเนียริง และแมเนจเมนต์ จำกัด, GIZ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญของการผสานความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงของนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม เป้าหมายคือเพื่อเตรียมนักศึกษาสาธารณสุขให้พร้อมสำหรับความท้าทายในตลาดแรงงาน โดยทำให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นอย่างเต็มที่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน และสำนักวิชาฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมาตรฐานของการศึกษาและการวิจัยด้านสาธารณสุข โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ"