ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน “อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล”

"สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล เข้าสู่ครอบครัวสาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์ ในฐานะอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์จะช่วยเสริมสร้างสำนักวิชาฯ ของเราให้มีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุข ประวัติการศึกษา อาจารย์จิตศจีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล ความมุ่งมั่นของอาจารย์จิตศจีในด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยเป็นที่เห็นได้ชัดจากงานวิจัยในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับ ""ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานของคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพฯ"" ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและมาตรการป้องกัน อาจารย์จิตศจีจะสอนในศาสตร์ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์โดยเฉพาะในด้านการพยาบาลสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจความซับซ้อนและความท้าทายด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคปัจจุบัน"

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน "อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล"