นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โชว์ฝีมือในการแข่งขันด้านสาธารณสุขระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ในงาน "สานสัมพันธ์ สันภัณฑ์ วิชาการ" ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนทสท.) ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2567 การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขทั่วประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกเดินทางมาแข่งขัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งจำนวน 3 ประเภท ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ นางสาวอลีญา พรมธิดา และนายณัฐพล ช่อผกา ร่วมแข่งขันในประเด็น "Global Health Security" การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ประเภทวีดีโอ TikTok หัวข้อ "สุขภาพระดับชาติที่ทุกคนต้องรู้เท่าทัน" โดยนางสาวนาเดีย บอซู การแข่งขันโปสเตอร์ ทีมประกอบด้วยนายกิตติภพ จิตรดา, นางสาวปิยากร เต็มลักษมี และนางสาวรุจิกร นวลมี ได้นำเสนอเรื่อง "สุขภาพดีและความสุขที่ดี" นอกจากนี้ นางสาวสาริศา แก้วเขียว ร่วมการแข่งขันงานวิจัยด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เรื่อง "Proactive Health Services: a Prototype Work-Related Self-Care Program for Carpal Tunnel Syndrome among Non-Medical Personnel at Changhua Christian Hospital" การวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสุขภาพในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคลากรที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงหรือเป็นโรค Carpal tunnel syndrome การเข้าร่วมและความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการแข่งขัน ปีนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสำนักวิชาฯ ในการส่งเสริมความทุ่มเทและความสามารถของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมด้านวิชาการในสายวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและระดับโลก

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โชว์ฝีมือในการแข่งขันด้านสาธารณสุขระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา