ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตรสุนทร นำทีมอาจารย์มาเลเซีย เยี่ยมชมงานอนามัยโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2667 หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน นำทีมอาจารย์มาเลเซีย เยี่ยมชมงานอนามัยโรงเรียน🙋‍♂️🧏‍♀️ ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทา ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี นำทีม senior lecturer จาก Universiti Putra Malaysia และ Universiti Malaya จากประเทศมาเลเซีย . เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน การเสริมสร้างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่นักเรียน ซึ่งเป็นภาพรวมของงานอนามัยโรงเรียน และเรียนรู้การขับเคลื่อนงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ . ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง "

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตรสุนทร นำทีมอาจารย์มาเลเซีย เยี่ยมชมงานอนามัยโรงเรียน