ปีงบประมาณใหม่ ไฟต้องแรง! รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัย

"รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานการป้องกันอุบัติหตุจราจร (สอจร.) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สำเร็จ รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ อ.รัฐวรรณ สมพร อ.สะบาย ยี่สา นายสุริยันต์ ถึงแสง ทีมวิจัย มวล. ร่วมประชุมโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการ ""มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานการป้องกันอุบัติหตุจราจร (สอจร.) องค์การอนามัยโลก(WHO) และภาคีเครือข่ายจาก 9 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอต กทม. ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 โดยมี นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย เป็นประธาน ทั้งนี้ รศ.ดร.สัณหวัช ไขยวงศ์ นำเสนอโครงการวิจัย รูปแบบการสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และการเสริมสร้างความรู้การขับขี่รถจักรยานยนโดยใช้ทฤษฎีการให้ความรู้ตามสถานการณ์จริงและโปรแกรมการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนน 5 ประการ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 และได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีแรกจำนวน 430,000 บาท ในการขับเคลื่อนข้อเสนอโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป"

ปีงบประมาณใหม่ ไฟต้องแรง! รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัย