อาลัยยิ่ง! ผู้บริหารและคณาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

"เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณูปการของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นั้น ย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 ภารกิจที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ก่อตั้งนั้นเกินกว่าแค่การเป็นสถาบันการศึกษา แต่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประวัติการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้แนวคิดของท่านนั้น มุ่งหวังที่จะเป็นสถาบันที่มีเอกลักษณ์และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีสถานภาพพิเศษที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ (Comprehensive University) ที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแบบ Residential University ที่มุ่งเน้นการผสมผสานกับชุมชน ด้วยภารกิจทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการอนุรักษ์และเสริมสร้างวัฒนธรรม ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนำไปสู่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สาม คุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรต่อการศึกษาไทยนั้นลึกซึ้งเกินประมาณ"

อาลัยยิ่ง! ผู้บริหารและคณาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน