“สาสุข’ มวล. จับมือ Kunming Medical University สานต่อความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย”

"รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 เพื่่อเข้าพบ Prof. Yuo Dingyun ผู้บริหารและบุคลากรของ School of Public Health, Kunming Medical University เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ทั้งในด้านการสอนและการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โอกาสนี้ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยทางมหาวิทยาลัยคุณหมิง จะส่งนักศึกษามาแลกเปลียนเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และขอให้สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยคุณหมิง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เช่นกัน"

"สาสุข' มวล. จับมือ Kunming Medical University สานต่อความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย"