เด็กสาสุข สุขสุด ๆ ดัชนีวัดความสุขพุ่งติด อันดับ1 ของมหาวิทยาลัย

"ผลการประเมินวัดดัชนีความสุขของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรากฎว่า สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนการประเมินภาพรวมของระบบดูแลนักศึกษาอยู่ที่ 8.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้คะแนนด้านอื่น ๆ ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ - คะแนนความภาคภูมิใจต่ออาจารย์ในสำนักวิชาอยู่ที่ 8.93/10 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ - คะแนนความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่ที่ 8.9/10 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ เช่นกัน นับเป็นความสำเร็จของระบบดูแลนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงตัวนักศึกษาเอง อย่างไรก็ตามดัชนีดังกล่าวยังสามารถลดลงได้ สำนักวิชาฯ จะกำกับดูแลนักศึกษาอย่างดีต่อไป"

เด็กสาสุข สุขสุด ๆ ดัชนีวัดความสุขพุ่งติด อันดับ1 ของมหาวิทยาลัย