อาจริยูปการา สาธารณสุขบูชาครู “เชิดชู อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้”

"เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันจัดพิธีทักษิณานุปทานและทำบุญตักบาตรอุทิศแด่อาจารย์ใหญ่ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 เพื่ออุทิศแด่อาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่ออาจารย์ใหญ่ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนต่ออาจารย์ใหญ่ การจัดพิธีอาจริยูปการา สาธารณสุขบูชาครู นั้น เป็นพิธีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกันจัดขึ้นทุกภาคการศึกษาที่มีการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้ที่อุทิศร่างกายให้เป็นทาน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้มีจิตใจเมตตา"

อาจริยูปการา สาธารณสุขบูชาครู "เชิดชู อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้"