ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

"เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมท่าศาลาภิรมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3. อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำอย่างดีเยี่ยม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นอย่างสูง"