นักศึกษา สา’สุข ทำหน้าที่ของศิษย์ต่อ “ครู” ผู้ปราศจากลมหายใจ คือ “บรมครู” ผู้ให้ไม่สิ้นสุด

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปร่วมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ซึ่งนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เรียนรายวิชาปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ศูนย์รับริจาคร่างกาย ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึง เชิดชูเกียรติ อาจารย์ใหญ่ผู้สละร่างกายให้นักศึกษาได้ศึกษา ผู้เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้โดยใช้ร่างกายแทนคำสอนและตำรา สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

นักศึกษา สา'สุข ทำหน้าที่ของศิษย์ต่อ "ครู" ผู้ปราศจากลมหายใจ คือ "บรมครู" ผู้ให้ไม่สิ้นสุด