PHWU RECAP กับการปิดคอร์สแบบสุดปังกับผลงานแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย

ชวนย้อนเวลาไปกับการปิดคอร์สแบบสุดปังกับผลงานแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียของนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรม Wastewater treatment model exhibition #1 กิจกรรมในรายวิชาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย โดย ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา กำหนดจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการ ลงมือทำ สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้น้อง ๆ ชั้นที่ปี 2 ที่เข้าร่วมชมผลงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายนำเสนอผลปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้ทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น สนุกสนานกันที่สุด ชื่นชมในความตั้งใจและสนุกกับการเรียนแบบ Active learning ของทุกคน

PHWU RECAP กับการปิดคอร์สแบบสุดปังกับผลงานแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย