วันหยุด…เราไม่หยุด ไปอบรมการทำงานกับปั้นจั่นกัน

"นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ""การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย และความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ยก"" และ ""ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า"" ในรายวิชา Basic Engineering for Occupational Health and Safety ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความอนุเคราะห์รถปั้นจั่น (Mobile Crane) สำหรับการเรียนการสอน พร้อมได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

วันหยุด...เราไม่หยุด ไปอบรมการทำงานกับปั้นจั่นกัน