สาธารณสุข มวล. จับมือเครือข่ายสาธารณสุขลุ่มแม่น้ำโขง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน และอาจารย์กิตติทัต สุดชู เดินทางไปสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย Environmental Occupational and Health Science กับ Department of Environmental and Occupational Health Faculty Of Medicine and Health Science, UPM รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค. 66 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านการยศาสตร์และการบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อในแรงงาน กับ Prof. Dr. Shamsul Bahri Mohd Tamrin และ Assoc. Prof. Dr. Ng Yee Guan 3. ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤษฏิ์ สังฆะโน และ อาจารย์ กิตติทัต สุดชู เข้าอบรมในหัวข้อ ERGONOMICS RISK ASSESSMENT TRAINING FOR ERGONOMICS TRAINED PERSON, LEVEL: 1 (INITIAL) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Human Factors and Ergonomics Society Malaysia (HFEM) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง และคณาจารย์ ร่วมบรรยายงานวิจัยและร่วมอภิปรายความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยปุตระมาเลเซีย

สาธารณสุข มวล. จับมือเครือข่ายสาธารณสุขลุ่มแม่น้ำโขง