ปลื้มปิติและยินดียิ่ง รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 เวลา 13.00 น.ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 ที่ผ่านมา ซึ่งรองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ด้วย

ปลื้มปิติและยินดียิ่ง รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ