โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ 2566 (PHWU Student Leadership Development 2023)

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ 2566 (PHWU Student Leadership Development 2023) โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้กับผู้นำกิจกรรมในชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับสำนักวิชา โดยนักศึกษาได้รับการพัฒนาความป็นผู้นำกิจกรรม โดยทีมวิทยากรจาก บริษัทจ๊อบ คนดี จำกัด กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ขนอม ซันไรส์บีช

โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ 2566 (PHWU Student Leadership Development 2023)